Thêm câu hỏi hàng loạt

Hướng dẫn thêm câu hỏi hàng loạt sử dụng file CSV

Thêm câu hỏi hàng loạt

*Lứu ý: Tính năng thêm câu hỏi hàng loạt chỉ có từ gói mở rộng trở lên

Để thêm câu hỏi hàng loạt, bạn cần tạo file csv cho các câu hỏi của mình. Mỗi dạng câu hỏi bạn cần tạo một file csv riêng.

Đối với câu hỏi đúng/sai, bạn cần tạo file csv theo mẫu sau: Nội dung - Từ khóa - Ghi chú - Đáp án đúng - Đáp án A - Đáp án B.

Nội dung

Từ khóa

Ghi chú

Đáp án đúng

A

B

Câu hỏi 1

Đề 1

Gợi ý

A

Đáp án A

Đáp án B

Câu hỏi 2

Đề 2

Gợi ý

B

Đáp án A

Đáp án B

Đối với dạng câu hỏi một lựa chọn, bạn cần tạo file csv theo mẫu: Nội dung - Từ khóa - Ghi chú - Đáp án đúng - Đáp án A - Đáp án B - Đáp án C - Đáp án D

Nội dung

Từ khóa

Ghi chú

Đáp án đúng

A

B

C

D

Câu 1

Đề 1

Gợi ý

A

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D

Câu 2

Đề 2

Gợi ý

B

Đáp án

A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D

Đối với dạng câu hỏi nhiều lựa chọn, bạn tạo file csv theo mẫu: Nội dung - Từ khóa - Ghi chú - Đáp án đúng - Đáp án A - Đáp án B - Đáp án C - Đáp án D

Nội dung

Từ khóa

Ghi chú

Đáp án đúng

A

B

C

D

Câu 1

Đề 1

Gợi ý

AB

Đáp án A

Đáp án B

Đáp án C

Đáp án D

Câu 2

Đề 2

Gợi ý

CD

Đáp án

A

Đáp án

B

Đáp án

C

Đáp án

D

Đối với câu hỏi ghép đáp án, bạn tạo file csv theo mẫu: Nội dung - Từ khóa - Ghi chú - Đáp án đúng - Trái 1 - Phải 1 - Trái 2 - Phải 2 - Trái 3 - Phải 3

Nội dung

Từ khóa

Ghi chú

Trái 1

Phải 1

Trái 2

Phải 2

Trái 3

Phải 3

Câu 1

Đề 1

Gợi ý

A

A

B

B

C

C

Câu 2

Đề 2

Gợi ý

A

A

B

B

C

C

Đối với câu hỏi Chọn từ, bạn tạo file csv theo mẫu: Nội dung - Từ khóa - Ghi chú.

*Lưu ý: Soạn câu hỏi và sử dụng [dấu ngoặc] để đặt vị trí cần chọn từ. Ví dụ, Con [rùa] chạy chậm hơn con [thỏ]. HOẶC Hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời là [Sao Mộc | Sao Băng | Trái Đất]. Khi bạn sử dụng | để cung cấp nhiều câu trả lời, trong đó vị trí đầu tiên là đáp án chính xác.

Nội dung

Từ khóa

Ghi chú

Chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái là [ A | B | C ]

Đề 1

Gợi ý

Hành tinh gần mặt trời nhất là [ Sao thủy | Sao hóa | Trái đât ]

Đề 2

Gợi ý

Đói với câu hỏi Tự luận, bạn cần tạo file csv theo mẫu: Nội dung - Từ khóa - Hình thức nộp bài

*Lưu ý: Hình thức nộp bài chỉ có thể là: Tải file hoặc Nhập văn bản. Nếu để trống thì hình thức nộp bài sẽ là cả 2

Nội dung

Từ khóa

Hình thức nộp bài

Liệt kê các quận Hà Nội

Đề 1

Nhập văn bản

Liệt kê các tỉnh thành trên cả nước

Đề 2

Tải file

Đối với câu hỏi Điền từ, bạn tạo file csv theo mẫu: Nội dung - Từ khóa - Ghi chú.

Lưu ý: Soạn câu hỏi và sử dụng [dấu ngoặc] để đặt vị trí cần điền từ. Ví dụ, Con [rùa] chạy chậm hơn con [thỏ].

Nội dung

Từ khóa

Ghi chú

Chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái là [ A | B | C ]

Đề 1

Gợi ý

Hành tinh gần mặt trời nhất là [ Sao thủy | Sao hóa | Trái đât ]

Đề 2

Gợi ý

Sau khi đã có file csv câu hỏi, bạn vào mục Câu hỏi & Bài tập > Ngân hàng câu hỏi > Thêm file CSV > chọn dạng câu hỏi mà bạn muốn upload

Sau đó chọn Thêm file CSV và tải file CSV câu hỏi của bạn

Để thêm hình ảnh, video hay audio trên file CSV, bạn cần viết dưới dạng html theo mẫu sau:

  • Ảnh: <p> <img src="Link ảnh" /> </p>

  • Auido: <p> <audio control=""> < source src="link audio" type="audio/ogg"><source src="link audio" type="audio/mpeg"> </audio></p>

  • Video: <p> link nhúng youtube </p>

*Lưu ý: các file audio, ảnh, video phải là các file đã được up lên internet và link ở chế độ công khai. Link của Google Drive sẽ không hỗ trợ việc này. Vì vậy, nếu tài liệu của bạn được đăng ở Google Drive, bạn cần làm theo các bước sau:

Chọn tài liệu mà bạn đã up lên Drive và copy ID của file tài liệu đó

Dán ID tài liệu bạn vừa sao chép vào link sau: https://docs.google.com/uc?id=ID tài liệu

Lưu ý: 1 số TH tải file csv lên báo lỗi

  • File csv up lên chưa đúng format câu của hachium như thiếu đáp án đúng, ...

  • File csv chứa các dòng trống ở cuối file

Last updated