Tài khoản tác giả

Hướng dẫn thêm thông tin giảng viên và thiết lập tài khoản quản trị cho giảng viên

Tài khoản tác giả

Để thiết lập tài khoản tác giả, bạn truy cập trang quản trị > Người dùng

Tại đây, bạn chọn Giáo viên để thiết lập thông tin của người dạy

Thêm giáo viên

Để thêm thông tin giáo viên, bạn chọn Thêm giáo viên và điền đầy đủ thông tin. Sau đó nhấn Xong để thêm giáo viên

Thêm tài khoản quản trị của giáo viên

*Lưu ý: Tài khoản giáo viên/Tài khoản tác giả khác với các tài khoản quản trị website. Tài khoản quản trị dành cho giáo viên sẽ cho phép giáo viên tạo ra các khóa học của mình cũng như chỉ quản lý các khóa học của giáo viên đó.

Để thêm tài khoản quản trị cho giáo viên, tại mục Giáo viên, bạn chọn biểu tượng tạo quyền quản trị cho tác giả

Tiếp theo, bạn điền đầy đủ thông tin tài khoản dành cho giáo viên và nhấn Tiếp

Sau đó, bạn phân quyền cho tài khoản giáo viên và nhấn Xong để hoàn tất

Last updated