Links
Comment on page

Giới hạn thời gian mã kích hoạt

Setup thời gian sử dụng khóa học cho mã
Bạn sẽ có thêm tùy chọn cài đặt hạn sử dụng khóa học cho danh sách mã tạo tương ứng
Có 2 lựa chọn để setup thời gian sử dụng khóa học
  • Theo khoảng thời gian : Ngày , tuần, tháng , năm
  • Theo ngày cố định : Để trống nếu muốn khóa học được active trọn đời