Phiếu khảo sát

Bước 1: Tạo đề khảo sát

  • Truy cập vào trang admin mục Đề thi > Ngân hàng đề thi> Tạo đề thi

  • Điền các thông tin : Tiêu đề, mô tả ,thời gian làm , câu hỏi....

  • Lưu ý : Các câu hỏi trong đề phải là các câu trắc nghiệm(đúng sai, một lựa chọn, nhiều lựa chọn)

Bước 2: Thiết lập đề khảo sát vào khóa học

  • Vào chi tiết từng khóa học > Click tab Thông tin , chọn bài khảo sát tương ứng với khóa học

  • Chọn thời điểm làm bài khảo sát : điền % hoàn thành khóa học (học viên sẽ phải làm bài khảo sát khi đạt đủ % trên)

Xem báo cáo khảo sát

Sau khi học viên đã làm bài khảo sát, truy cập mục Báo cáo > Khảo sát

Click icon mắt để xem chi tiết từng khảo sát tương ứng của từng khóa học

Last updated