Phiếu khảo sát

Bước 1: Tạo đề khảo sát

  • Truy cập vào trang admin mục Đề thi > Ngân hàng đề thi> Tạo đề thi
  • Điền các thông tin : Tiêu đề, mô tả ,thời gian làm , câu hỏi....
  • Lưu ý : Các câu hỏi trong đề phải là các câu trắc nghiệm(đúng sai, một lựa chọn, nhiều lựa chọn)

Bước 2: Thiết lập đề khảo sát vào khóa học

  • Vào chi tiết từng khóa học > Click tab Thông tin , chọn bài khảo sát tương ứng với khóa học
Thiết lập bài khảo sát trong khóa học
  • Chọn thời điểm làm bài khảo sát : điền % hoàn thành khóa học (học viên sẽ phải làm bài khảo sát khi đạt đủ % trên)

Xem báo cáo khảo sát

Sau khi học viên đã làm bài khảo sát, truy cập mục Báo cáo > Khảo sát
Click icon mắt để xem chi tiết từng khảo sát tương ứng của từng khóa học
Chi tiết báo cáo khảo sát
Last modified 1yr ago
Copy link
Contents