Tạo giao dịch

Giới thiệu API create_transaction

post
Tạo giao dịch

https://developers.hachium.com/app/create_transaction
Khi người dùng tạo giao dịch cho một khóa học từ hệ thống thứ 3, API create_transaction sẽ trả về cho người sử dụng mã kích hoạt để kích hoạt khóa học và id của giao dịch
Request
Response
Request
Path Parameters
optional
string
Headers
token
required
string
Token có được khi quản trị viên bật chế độ nhà phát triển
Form Data Parameters
course_ids
required
string
JSON của mảng chứa id các khóa học
domain
required
string
Tên miền của trường
student_email
required
string
Email của học viên
student_name
required
string
Tên của học viên
student_phone
required
string
Số điện thoại của học viên
creator_email
required
string
Email của quản trị viên
amount
required
number
Số tiền thanh toán
payment_method
required
string
Phương thức thanh toán (PM_COD hoặc OTHER)
payment_note
optional
string
Ghi chú về giao dịch
coupon_code
optional
string
Mã khuyến mãi
Response
200: OK
API create_transaction sẽ trả về thông báo tạo giao dịch thành công hay chưa. Nếu tạo giao dịch thành công, API này sẽ trả về thông báo kèm theo dữ liệu của mã kích hoạt và id giao dịch. Nếu tạo giao dịch thất bại, API sẽ trả về thông báo lỗi cụ thể.
Tạo giao dịch thành công
Tạo giao dịch thất bại
Tạo giao dịch thành công
{
"status": "000",
"message": "Tạo giao dịch thành công",
"activation_code": "0419986624",
"transaction_id": 351,
}
Tạo giao dịch thất bại
{
"status": "018"
"message": "không tìm thấy course tương ứng với id trong trường"
}

*Bạn có thể lấy Course_ids tại đường dẫn URL khóa học của bạn