Tạo giao dịch

Giới thiệu API create_transaction

Tạo giao dịch

POST https://developers.hachium.com/app/create_transaction

Khi người dùng tạo giao dịch cho một khóa học từ hệ thống thứ 3, API create_transaction sẽ trả về cho người sử dụng mã kích hoạt để kích hoạt khóa học và id của giao dịch

Path Parameters

NameTypeDescription

string

Headers

NameTypeDescription

token

string

Token có được khi quản trị viên bật chế độ nhà phát triển

Request Body

NameTypeDescription

course_ids

string

JSON của mảng chứa id các khóa học

domain

string

Tên miền của trường

student_email

string

Email của học viên

student_name

string

Tên của học viên

student_phone

string

Số điện thoại của học viên

creator_email

string

Email của quản trị viên

amount

number

Số tiền thanh toán

payment_method

string

Phương thức thanh toán (PM_COD hoặc OTHER)

payment_note

string

Ghi chú về giao dịch

coupon_code

string

Mã khuyến mãi

Tạo giao dịch thành công
{
"status": "000",
"message": "Tạo giao dịch thành công",
"activation_code": "0419986624",
"transaction_id": 351,
}

*Bạn có thể lấy Course_ids tại đường dẫn URL khóa học của bạn

Last updated