Đăng Ký

Giới thiệu về api sign_up

Đăng ký

POST https://developers.hachium.com/app/sign_up

Khi người sử dụng đăng ký vào website trên một hệ thống thứ 3 thì đồng thời cũng gửi đăng ký lê hệ thống của Hachium thông qua API sign_up

Headers

NameTypeDescription

token

string

Token khi quản trị bật trạng thái nhà phát triển

Request Body

NameTypeDescription

name

string

Tên người đăng ký

email

string

Email đăng ký

phone

string

Số điện thoại đăng ký

password

string

Mật khẩu đăng nhập

domain

string

Tên miền của website mà học viên muốn đăng ký

Đăng ký thành công
{
"status": "000",
"message": "Đăng ký thành công"
}

Last updated