Đăng Ký

Giới thiệu về api sign_up

post
Đăng ký

https://developers.hachium.com/app/sign_up
Khi người sử dụng đăng ký vào website trên một hệ thống thứ 3 thì đồng thời cũng gửi đăng ký lê hệ thống của Hachium thông qua API sign_up
Request
Response
Request
Headers
token
required
string
Token khi quản trị bật trạng thái nhà phát triển
Form Data Parameters
name
required
string
Tên người đăng ký
email
required
string
Email đăng ký
phone
required
string
Số điện thoại đăng ký
password
required
string
Mật khẩu đăng nhập
domain
required
string
Tên miền của website mà học viên muốn đăng ký
Response
200: OK
Thông báo là đã đăng ký thành công hay chưa. Nếu có lỗi xảy ra, hệ thống sẽ thông báo lỗi cụ thể
Đăng ký thành công
Khi có lỗi xảy ra
Đăng ký thành công
{
"status": "000",
"message": "Đăng ký thành công"
}
Khi có lỗi xảy ra
{
"status": "201",
"message": "Email đã tồn tại trong hệ thống"
}