Tải học liệu lên bài giảng

Trong quá trình xây dựng bài gảng, bạn có thể tải lên các học liệu đã được sản xuất trước đó như video, audio, các file tài liệu (PDF, office ...). Hiện tại, nền tảng hỗ trợ việc tải lên từ các nguồn như:

  • Thiết bị của tôi

  • Dịch vụ lưu trữ Google Drive

  • Link mà hỗ trợ tải về trực tiếp

Link để công cụ có thể sử dụng phải là link mà hỗ trợ tải file về trực tiếp máy tính của bạn được. Hachium xin cung cấp 1 trong những cách kiểm tra xem link muốn sử dụng có thể dùng hay không.

Bất kỳ bước kiểm tra nào không như mô tả thì Link sẽ không thể sử dụng.

Bạn sử dụng trình duyệt Chrome, nhập link muốn kiểm tra vào trình duyệt. Nếu trình duyệt có thể hiển thị được nội dung file thì chuyển sang bước tiếp theo

Bạn chọn chuột phải để hiển thị menu thao tác của trình duyệt trên nội dung file đang hiển thị. Nếu menu thao tác là các menu mặc định của trình duyệt, bạn chọn Save As.

Nếu trình duyệt có thể tải được file, một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Như vậy LInk kiểm tra có thể sử dụng với công cụ tải lên của nền tảng.

Sau khi xác nhận trình duyệt có thể tải file xuống, link đưa vào công cụ sẽ là link lấy từ trình duyệt ở bước kiểm tra cuối cùng vì một số link sẽ tự thay đổi khi đưa vào trình duyệt.

Vimeo

Bạn sử dụng tính năng Download của Vimeo và lấy link Download của chất lượng mong muốn

Loại bỏ tham số &download=1 từ link này

Truy cập vào link sau khi đã loại bỏ tham số, link này sẽ bị thay đổi. Dùng link cuối cùng hiển thị trên trình duyệt để làm link đưa vào công cụ của nền tảng.

2. Các bước thao tác

Mở công công cụ tải lên

Sau khi kiểm tra link có thể sử dụng như đã hướng dẫn bên trên, bạn nhập link vào công cụ

Sau khi công cụ đọc hiểu được link cung cấp, sẽ hiển thị tên file trên giao diện. Bạn muốn dùng tên khác cho file khi đưa vào bài giảng, bạn có thể thay đổi.

Khi chọn thay đổi tên file, bạn nhập trên giao diện của công cụ

Công cụ bắt đầu tiến hành tải lên file từ Link cung cấp. Lưu ý tên file thay đổi chỉ khi việc tải lên thành công.

Sau khi quá trình tải lên thành công, file được đưa vào bài giảng theo tên mong muốn.

Last updated