Certificate

Cấp chứng chỉ online khi học viên hoàn thành xong 100% khóa học

  • Tùy chỉnh giao diện cho chứng chỉ:

  • Có 2 mẫu chứng chỉ để lựa chọn

  • Upload ảnh chữ kí (Chữ kí người cấp chứng nhận) và Ảnh logo trường, mầu viền cho chứng nhận

  • Cho phép admin chỉnh sửa trực tiếp nội dung các mục trên chứng chỉ (những phần có dấu gạch chân nét đứt)

  • Cài đặt cấp độ hiển thị trên chứng chỉ:

  • Điền “Loại” và “Điểm đạt” (%): Tổng số điểm trả lời đúng/ Tổng điểm các câu hỏi trong khóa

  • Phải cài đặt xếp loại Từ cao đến thấp (Mức % điểm đạt đầu phải cao hơn mức sau)

  • Nếu % hoàn thành khóa học của học viên >= Điểm đạt của 1 trong các cấp độ => chứng chỉ được cấp cho học viên hiện “Loại” tương ứng

  • Nếu không cài đặt Cấp độ hoặc % hoàn thành khóa không thuộc khoảng cài đặt, mức mặc định là “Đã Hoàn Thành”

Học viên xem chứng chỉ tại mục : Profile > Tiến trình học tập > Chứng chỉ

  • Học viên có thể download chứng chỉ về dưới dạng file pdf

Last updated