Membership

Membership là một tính năng cho phép người học có thể học tất cả hoặc một số khóa học nhất định của website trực tuyến dưới quyền quản lý của Quản trị viên mà chỉ cần thanh toán duy nhất một lần.

Membership

Đăng nhập trang quản trị, sau đó vào Cài đặt > Membership

Sau đó để kích hoạt tính năng Membership bạn cần chuyển chế độ sang trang thái Bật.

Sau khi bạn kích hoạt tính năng một bảng thông tin sẽ hiện lên như trong hình. Công việc của bạn là cần phải đầy đủ những thông tin trong các mục: Giá của khóa học, thời gian học, các khóa học và mô tả về nội dung. Sau khi thực hiện việc điền thông tin, bạn cần nhấn Lưu để hoàn thành cài đặt cho tính năng Membership.

Last updated