Thiết lập tài khoản tất toán

Để nhận thanh toán tất toán từ Hachium, bạn cần cài đặt tài khoản tất toán cho tài khoản của mình

Thiết lập tài khoản tất toán

Để cài đặt tài khoản tât toán, bạn cần đăng nhập trang quản trị, sau đó chọn Cài đặt

Sau đó, bạn cần điền đầy đủ thông tin tài khoản nhận tất toán. Hachium sẽ thanh toán tất toán vào tài khoản mà bạn cài đặt.

Lưu ý: Hachium sẽ gửi thông báo tất toán và thanh toán cho bạn trong 5 ngày đầu mỗi tháng. Nếu trong 5 ngày này bạn chưa cài đặt tài khoản tất toán, Hachium sẽ cộng vào tất toán của tháng tiếp theo

Last updated