Bảo Mật Nâng Cao - Giới hạn trình duyệt truy cập

Hạn chế trình duyệt truy cập của học viên

Tính năng hạn chế thiết bị truy cập cho phép admin quản lý các trình duyệt mà học viên đã truy cập. Học viên sẽ chỉ được vào học trên các trình duyệt nhất định.

Đầu tiên bạn cần set số trình duyệt tối đa. Nhập nội dung thông báo cho học viên khi đăng nhập quá số lượng trình duyệt cho phép.

Bạn có thể xem chi tiết các thiết bị đã truy cập của học viên tại mục Xem học viên đã đăng nhập nhiều thiết bị > Chi tiết

Ở đây bạn có thể chặn / mở chặn thủ công học viên hay xóa các trình duyệt đã truy cập

Last updated