Pop-up

Hướng dẫn sử dụng Pop-up

Tại trang quản trị, bạn chọn Pop-up

Sau đó, bạn chọn Ứng dụng đã mua và nhấn Mở tính năng Popup

Tiếp theo, nhấn nút Ẩn/Hiện, thiết lập các thông tin và gắn link tài liệu cho phần Popup

Cuối cùng bạn nhấn lưu và xem thành quả của mình.