Pop-up

Hướng dẫn sử dụng Pop-up

Tại trang quản trị, bạn chọn Pop-up

Sau đó, bạn chọn Ứng dụng đã mua và nhấn Mở tính năng Popup

Tiếp theo, nhấn nút Ẩn/Hiện, thiết lập các thông tin và gắn link tài liệu cho phần Popup

Cuối cùng bạn nhấn lưu và xem thành quả của mình.

Bạn có thể xem lại thông tin data đã thu thập được qua popup tại mục : Người dùng > Đăng kí theo dõi

Last updated