Tạo đề thi

Tạo ngân hàng đề gồm các bộ đề thi cho website của bạn.

Đầu tiên, bạn cần truy cập trang quản trị, sau đó chọn Câu hỏi & Đề thi

Tiếp theo, bạn chọn Ngân hàng đề thi và nhấn Tạo đề thi

Sau đó, bạn điền tiêu đề, mô tả, thời gian làm bài (tính bằng giây), và số phân trăm điểm cần đạt để qua bài, Bật tắt cho xem đáp án đúng và làm lại bài nhiều lần

Sau khi điền thông tin bài thi, bạn cần lựa chọn các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi để và nhấn Lưu để hoàn tất tạo bài kiểm tra

Để thêm bài kiểm tra, tại mục bài giảng, bạn chọn Thêm > Bài kiểm tra

Chọn chương mục mà bạn muốn thêm bài thi, sau đó chọn bài thi, đặt thời gian làm bài và số phần trăm điểm cần để qua bài sau đó nhấn Lưu.

Sau khi tạo bài kiểm tra sẽ có giao diện như sau

Last updated