Quản lý tiến trình học tập

Hachium hỗ trợ bạn tính năng báo cáo tiến trình học tập của học viên, giúp bạn truyền tài kiến thức hiệu quả hơn.

Xem tiến trình học tập của tất cả học viên theo khóa học

Từ trang quản trị trường, bạn truy cập phần Báo cáo

Chọn xem Tiến trình học tập để xem tiến trình học của tất cả học viên. Hệ thống sẽ hiển thị tiến trình học tập của tất cả các học viên trong khóa

Xem tiến trình học tập của một học viên cụ thể

Từ trang quản trị trường, chọn Người dùng > Học viên, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách học viên, chọn Xem chi tiết học viên cần xem.

Sau đó, bạn chọn các khóa đã học để xem tiến trình của từng khóa học mà học viên đó tham gia

Tại đây bạn có thể xem chi tiết quá trình từng bài cũng như điểm các bài kiểm tra có trong khóa của học viên

Last updated