Links

Form đăng kí

  • Cho phép Admin thêm form nhập thông tin trên tất cả các trang của trường và lưu data vào hệ thống
  • Để tạo form cho trường: Admin > Tùy chỉnh giao diện >Chọn trang muốn thêm FORM> Thêm section “tùy chỉnh nội dung”
  • Add đoạn mã HTML chứa đoạn thẻ “ <div id="div-subscriber">” => Hệ thống tự động sinh Form trên web với các mục: Họ tên,Email,Số điện thoại, Địa chỉ, và button “GỬI ĐĂNG KÍ”
  • Data được lưu tại mục Trang admin > Người dùng> Đăng kí theo dõi
  • Admin có thể thêm HTML/CSS để chỉnh giao diện section
Form đăng ký mặc định

Form đăng ký mẫu:

Xem chi tiết tại đây
Last modified 3yr ago