Đăng nhập

Giới thiệu về API sign_in

post
Đăng nhập

https://developers.hachium.com/app/sign_in
Khi người sử dụng đăng nhập thông qua một hệ thống thứ 3 thì API này sẽ trả về thông báo đăng nhập thành công hay chưa. Nếu có thành công thì kèm theo 1 token đăng nhập. Token này giúp bạn không phải đăng nhập lại vào hệ thống nữa.
Request
Response
Request
Headers
token
required
string
Token lấy được khi quản trị viên bật chế độ nhà phát triển
Form Data Parameters
email
required
string
Email đăng nhập
password
required
string
Mật khẩu đăng nhập
domain
required
string
Tên miền của website mà học viên muốn đăng nhập
Response
200: OK
Kết quả API sẽ trả về thông báo trạng thái thành công và token đăng nhập. Với token đăng nhập được trả về, bạn có thể sử dụng để đăng nhập website với email tương ứng bằng cách thêm vào url. Nếu emai hoặc mật khẩu không chính xác, API sign_in sẽ trả về thông báo email hoặc mật khẩu không chính xác
Đăng nhập thành công
Đăng nhập thất bại
Đăng nhập thành công
{
"status": "000"
"token": "597217b6328a37210dfd46c3d9af0018"
}
Đăng nhập thất bại
{
"status" : "003",
"messege" : "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác"
}