Đăng nhập

Giới thiệu về API sign_in

Đăng nhập

POST https://developers.hachium.com/app/sign_in

Khi người sử dụng đăng nhập thông qua một hệ thống thứ 3 thì API này sẽ trả về thông báo đăng nhập thành công hay chưa. Nếu có thành công thì kèm theo 1 token đăng nhập. Token này giúp bạn không phải đăng nhập lại vào hệ thống nữa.

Headers

NameTypeDescription

token

string

Token lấy được khi quản trị viên bật chế độ nhà phát triển

Request Body

NameTypeDescription

email

string

Email đăng nhập

password

string

Mật khẩu đăng nhập

domain

string

Tên miền của website mà học viên muốn đăng nhập

Đăng nhập thành công
{
"status": "000"
"token": "597217b6328a37210dfd46c3d9af0018"
}

Last updated